Pirkimo ir pristatymo taisyklės ir sąlygos

 •  
   Maisto pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje Mealtime.lt taisyklės


    1. Bendrosios nuostatos


  1.1. Šios maisto pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje Mealtime.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nusato bendrąsias naudojimosi Mealtime.lt internetine parduotuve (toliau – „Mealtime parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Mealtime parduotuvėje siūlomą pagamintą maistą (toliau – prekės) su pristatymo paslauga ar be jos ar bet kaip kitaip naudojasi Mealtime parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Mealtime parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Mealtime parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“).
  1.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Mealtime parduotuvės sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teises ir pareigas sukuriantis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Mealtime parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Mealtime parduotuvė išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 
  1.4. Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad sutinku su Taisyklėmis“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
  1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Mealtime parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Mealtime parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Mealtime parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
  1.6. Mealtime parduotuvė pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Mealtime parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
  1.7. Mealtime parduotuvė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  1.8. Mealtime parduotuvė turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Mealtime parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Mealtime parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Mealtime parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
  1.9. Mealtime parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti Mealtime parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Mealtime parduotuvė turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Mealtime parduotuvei. Mealtime parduotuvei sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

   

  2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

   

  2.1. Užsisakyti maistą Mealtime parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas (įvesdamas registracijoje prašomus duomenis ir sukuriant individualius prisijungimo duomenis - slaptažodį) arba nesiregistruodamas. Pirkėjas yra atsakingas, kad visi jo pateikti duomenys (tiek užsiregistruojant, tiek suvedant duomenis be registracijos teikiant užsakymą) būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu Pirkėjas yra užsiregistravęs ir pasikeičia jo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Mealtime parduotuvė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens ar kitus duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
  2.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai savo pateiktus duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
  2.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas registruojasi, jis yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus ar kt.), kurie Mealtime parduotuvėje atliekami prisijungus slaptažodžiu. Mealtime parduotuvė nėra atsakinga už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Mealtime parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
  2.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog jo pateikti asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi visais su užsakymo įvykdymu susijusiais bei Mealtime parduotuvės veiklos analizės tikslais.
  2.5. Pirkėjas, norėdamas gauti reklaminius pranešimus ir (arba) kitus Pirkėjui skirtus pasiūlymus, įvesdamas registracijoje ar užsakymo formoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam būtų siunčiami.
  2.6. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi su užsakymo įvykdymu susijusiais bei Mealtime parduotuvės veiklos analizės tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini maisto užsakymo įvykdymui.
  2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
  2.8. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
  2.9. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2.10. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.
  2.11. Pirkėjo pateikti asmens ir kiti duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už nepristatytas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Mealtime parduotuvės paslaugomis.
  2.12. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pažymint atitinkamus laukus registracijos anketoje/užsakymo formoje.

   

  3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


  3.1. Prekių kainos Mealtime parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Mealtime parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
  3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  3.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
  3.2.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele, kurios yra išduotos Europos Ekonominės Erdvės šalyse.
  3.2.3. Apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą (tik juridiniams asmenims).
  3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Mealtime parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.
  3.4. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (pasirenkant tokį apmokėjimo būdą). Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos iki užsakymo vykdymo dienos, prekių užsakymas nėra vykdomas.

   

  4. Prekių komplektavimas ir pristatymas


  4.1. Mealtime parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Vilniaus ir Kauno miestuose. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Mealtime parduotuvės sprendimu. Prekes pristato Mealtime parduotuvė arba jos įgaliotas atstovas.
  4.2. Už prekių pristatymo ir/ar pakavimo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas vykdant užsakymą ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Tikslią užsakymo pristatymo ir/ar pakavimo kainą Pirkėjas mato susidėjęs prekes į prekių krepšelį.
  4.3. Mealtime parduotuvė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Mealtime parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo ir pakavimo mokestis.
  4.4. Mealtime parduotuvė dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Mealtime parduotuvė pasilieka teisę nepristatyti prekės ir/ar pristatyti mažesnį prekės kiekį.
  4.5. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Mealtime parduotuvės nepristatytas prekes (arba pristatytą mažesnį jų kiekį), sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo įvykdymo.
  4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos užsakymo pateikimo metu Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.
  4.7. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo įstaigas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo.
  4.8. Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Mealtime parduotuvė turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Mealtime parduotuvei bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas darydamas užsakymą nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai negrąžinami.
  4.10. Mealtime parduotuvė pristato prekes Pirkėjui per 2 val. nuo apmokėjimo momento. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Mealtime parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Mealtime parduotuvė susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pristatymo klausimus. Mealtime parduotuvė užsakymus priima darbo dienomis (pirmadienis – penktadienis) nuo 8 val. iki 17 val, o prekes pristato darbo dienomis (pirmadienis – penktadienis) nuo 10 val. iki 19 val.
  4.11. Visais atvejais Mealtime parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  4.12. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, vairuotojas privalo suteikti galimybę Pirkėjui patikrinti pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista ir vėliau jokios pretenzijos dėl siuntos, kompeltiškumo ir/ar kokybės nepriimamos.
  4.13. Prekės po siuntos Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo vairuotojo jam pateiktame prekių perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba prekes pristatęs vairuotojas, Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumente, prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos. Už prekes sumokėti pinigai tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami.
  4.14. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekių perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Mealtime parduotuvę. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti prekių perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

   


  5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas


  5.1. Mealtime parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  5.2. Mealtime parduotuvė neatsako už tai, kad Mealtime parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.
  5.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu (t.y. maisto prekės) nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Mealtime parduotuvė įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  6. Alkoholinių gėrimų pirkimas

  6.1 Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina Shoptime parduotuvės sistemoje Tarpininko nustatytu būdu.
  6.2. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus Shoptime parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.
  6.3.Tarpininkas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Tarpininko nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val., išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi.
  6.4. Alkoholinius gėrimus Mealtime parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 6.3 punkte nurodytais laikais.
  6.5. Tarpininkas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Tarpininkui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Tarpininkas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. 

   

  7. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas


  7.1. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos (be kitų prekių) šios kokybiškos prekės: (i) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas (t.y. visos maisto prekės ir gėrimai); (ii) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
  7.2. Atsižvelgiant į tai, maisto prekės ir gėrimai yra nekeičiami ir negrąžinami.
  7.3. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Mealtime aprduotuvę privalo kreiptis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@mealtime.lt arba telefonu: +370 687 17759 . Pirkėjas pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų maisto prekių ir gėrimų, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Mealtime parduotuvė neįsipareigoja spręsti Pirkėjo skundo.

   

  8. Baigiamosios nuostatos


  7.1. Mealtime parduotuvė visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos anketoje/ užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
  7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@mealtime.lt ar telefonu +37068717759.
  7.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  7.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  7.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.